Pozyskanie kapitału

Oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa staje się punktem wyjścia do określenia strategii pozyskania kapitału. Wieloletnie doświadczenie i utrzymywanie ścisłych kontaktów z bankiami, funduszami private equity oraz venture capital pozwala nam sprawnie poszukiwać kapitału wśród inwestorów finansowych na rynku niepublicznym. Oferujemy wsparcie w pozyskaniu finansowania w formie kredytów i pożyczek zarówno od dużych instytucji finansowych jak i inwestorów prywatnych. Równie atrakcyjnym źródłem finansowania może być pozyskanie inwestora kapitałowego poza rynkiem publicznym. Jest to szczególnie korzystna forma finansowania dla firm szybko rosnących, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju lub będących w fazie restrukturyzacji.

Ograniczanie kosztów funkcjonowania

Na różnych etapach rozwoju firmy stają w obliczu poważnych trudności i tylko podjęcie radykalnych kroków może uzdrowić ich sytuację. Opracowanie skutecznego projektu restrukturyzacji uwarunkowane jest poprawnym zdiagnozowaniem przyczyn pogarszania się wyników firmy. Właściwe ich rozpoznanie pozwoli należycie ocenić sytuację przedsiębiorstwa, nakreślić na nowo cele oraz przygotować strategię służącą ich osiągnięciu. Bazując na wypracowanej ocenie bierzemy odpowiedzialność za:

 • Analizę kosztów funkcjonowania firmy oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie ich ograniczenia wraz ze wskazaniem dokładnej ścieżki zmian
 • przygotowanie analizy i wycenę poszczególnych strategii biznesowych przy uwzględnieniu pozycji rynkowej klienta, konkurencji, potencjału wzrostu i innych czynników ekonomicznych,
 • opracowanie programu wspierającego firmę w jej dążeniu do osiągnięcia zyskowności lub wydzielenia i ochrony wartościowych aktywów.
 • proces nabywania lub sprzedaży części biznesu lub znaczących aktywów.

Sprzedaż własnego biznesu

Sprzedaż części lub całości biznesu jest strategicznym zagadnieniem dla właściciela i zarządzających. Nie jest to jednak typowy zakres działań spotykany w ramach codziennych czynności zarządzania biznesem. Z tego względu sytuacje tego typu wymagają skorzystania z pomocy zewnętrznych doradców. Zewnętrzna firma w większości przypadków jest w stanie poświęcić najwięcej czasu na realizację projektu. Pozwala to naszemu klientowi dotrzeć ze swoją ofertą do maksymalnie szerokiego grona potencjalnych kupujących i przez to uzyskać atrakcyjną wartość transakcji.

Równie istotnymi sprawami przy sprzedaży firmy jest przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych oraz sprawna organizacja procesu sprzedaży.

INVEN wspiera swych klientów w na każdym etapie transakcji:

 • stworzenie i wprowadzenie w życie strategii sprzedaży
 • rekomendacje dotyczące wyceny spółek i optymalnego czasu zawierania transakcji,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych
 • Dobór kupujących i marketing projektu
 • ustalenie kluczowych warunków transakcji
 • badanie
 • zawarcie umowy sprzedaży
 • sprzedaży spółek inwestorom finansowym i strategicznym,
 • sprzedaży spółek zależnych lub biznesów, które nie pasują do działalności podstawowej lub do przyjętej strategii rozwoju spółki.

Zakup biznesu, Połączenia

Połączenie lub nabycie części albo całości biznesu są kluczowymi zdarzeniami gospodarczymi dla firmy. Nie wchodzą natomiast w zakres jej typowych działań operacyjnych i dlatego wymagają skorzystania z pomocy zewnętrznych doradców.

INVEN wspiera swych klientów w zakresie:

 • stworzenia i wprowadzenia w życie strategii fuzji i przejęć,
 • poszukiwania i wstępnej selekcji obiektów inwestycyjnych
 • analizy i oceny wybranych obiektów do przejęcia
 • budowy struktury transakcji
 • pozyskania finansowania celem realizacji transakcji

Wdrażania procesów planowania i kontroli realizacji budżetu Kształtowanie polityki właścicielskie, wdrożenia systemów raportowania. Doradztwo strategiczne i finansowe.

Wdrożenie procedur nadzoru właścicielskiego jest istotną częścią prowadzonej wobec firm polityki właścicielskiej i wskazane jest w przypadku rozdzielenia funkcji właścicielskich i zarządzania przedsięwzięciem. Celem prac odnoszących się do stworzenia procedur nadzoru właścicielskiego w spółce, jest określenie takiego systemu relacji między właścicielami i Zarządem, który sprzyja budowaniu wartości spółki. Relacje te oparte powinny być na uzgodnieniu przez obie strony następujących kwestii:

 • celu, do jakiego dąży spółka,
 • sposobu komunikowania się Zarządu z właścicielami,
 • zakresu informacji przekazywanej przez Zarząd,
 • sposobu motywowania Zarządu, zakresu decyzyjności każdej ze stron.

Wprowadzenie proponowanych procedur spowoduje, iż relacje te cechować będą:

 • wysoki standard przekazywanych danych,
 • czytelny, przewidywalny, łatwy do zaplanowania sposób komunikowania się Zarządu z właścicielami,
 • uzgodnione stanowisko, co do kluczowych parametrów dotyczących rozwoju spółki.

Faza szybkiego rozwoju spółki to dobry moment aby zweryfikować wizję i strategię rozwoju, czyli odpowiedzieć ponownie na pytania – jakie cele stawiamy przed spółką i jak chcemy je osiągnąć. Udzielenie odpowiedzi na nie wymaga podjęcia szeregu działań obejmujących między innymi:

 • Analizę branży,
 • Analizę konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Analizę zasobów przedsiębiorstwa,
 • Oszacowanie potrzeb przedsiębiorstwa.

W oparciu o wyniki powyższych analiz podejmowane są kluczowe decyzje, prowadzące do przewartościowania dotychczas realizowanych strategii rozwoju, ustalenia zasad finansowania działalności, konieczności zaspokojenie zwiększonych potrzeb kapitałowych, stworzenia odpowiedniej struktury zarządczej czy rozwiązywania kluczowych problemów operacyjnych.

W większości przypadków Zarządowi trudno jest podjąć wymienione działania ze względu na brak czasu, zasobów czy doświadczenia. Wielokrotnie mieliśmy sami okazję dokonywać przeglądu i oceny działających firm oraz wprowadzać konieczne zmiany.